De Ichthuskerk en Den Haag in Beweging

Gepubliceerd door H op

Den Haag in beweging voor Jezus Christus is een partnerschap van kerken en missionaire projecten in den Haag dat zich samen inzet voor nieuwe missionaire geloofsgemeenschappen en missionair werk in den Haag. De Ichthuskerk is één van de partnerkerken (zie uitleg partnerschap hieronder). Ds. Jasper Klapwijk is voorzitter van de kerngroep van DHiB. Onlangs heeft de Ichthuskerk steun uitgesproken voor de plannen van DHiB voor de komende 3 jaar (voor een korte weergaven van die plannen klik hier) : uitbreiding van het aantal partnerkerken, meer nieuwe missionaire projecten, meer contact met migrantenkerken. Ook het plan om de coördinator van DHiB, ds. Peter Bakker, voor meer tijd in dienst te gaan nemen (groei naar 0.5 fte) krijgt de steun van de Ichthuskerk.

Partnerschap Den Haag: waarom, wat en hoe

Den Haag in Beweging voor Jezus christus (DHiB) is een platform van missionaire kerken en missionaire projecten/gemeenschappen in Den Haag e.o. met als doel om elkaar te versterken. Dit gebeurt door onderling contact en toerusting in de vorm van intervisie, begeleiding van pioniers, studiekringen, symposia,  reizen, enz..

Waarom?
Het partnerschap is bij uitstek de plaats waar met elkaar als verschillende kerken en nieuwe geloofsgemeenschappen (in wording) het denken vanuit het Koninkrijk van God vorm krijgt. We erkennen de eenheid die er al is omdat één Heer ons leven is, ons richting geeft en tot wiens doel we werken.

Om het Evangelie te delen ervaren we het als onze roeping om waar mogelijk over onze kerkmuren heen samen te werken, elkaar te versterken, te verrijken en samen te leren en te werken in Gods koninkrijk. Voor de missie en de ´missionaire oecumene´ die hieruit volgt is het platform van Den Haag in Beweging essentieel en willen we onszelf nu uitdagen tot het onderstaande statement.

Wie?
Bedoeld voor kerken in Den Haag eo: mix van gevestigde kerken en nieuwe chr. geloofsgemeenschappen (in wording).

Wat?                            

 1. We delen samen het Evangelie van Jezus Christus in woord en daad met alle buurten van Den Haag met het oog op niet-christenen;
 2. We dragen samen de kernwaarden uit van DHiB: focus op het Evangelie, contextueel, positief over de stad, holistisch en beweging georiënteerd; (zie ommezijde)
 3. We bidden voor elkaar als kerken, in het bijzonder komt dit tot uiting bij de gebedsweek en de Kroonbede, we ondersteunen elkaar en werken samen rond missionair-diaconale gemeenschapsvorming om nieuwe groepen te bereiken;
 4. Als partnerkerken zijn we deel van een learning community die ervaringen, expertise en netwerk met elkaar deelt en elkaar zegent, ieder vanuit zijn eigen expertise.
 5. Samen vormen wij als partnerkerken het platform van DHiB, dit dragen we in mankracht, financiën, locaties: voor iedere kerk verschilt het wat ze bijdragen, maar zonder partnerkerken is DHiB niets.

Concreet zeggen we:

 • Wij kunnen het niet alleen en hebben elkaar nodig
 • Wij doen mee in het platform en committeren ons aan deelname om van elkaars initiatieven, inclusief fouten, successen en uitdagingen, te leren
 • Wij proberen elkaar tot een hand en een voet te zijn:
  • Wij starten geen initiatieven zonder onderling overleg
  • geen onderlinge concurrentie of “circulation of the saints”, maar juist kijken waar we kleinere initiatieven kunnen steunen b.v. door leden hierheen uit te zegenen en naar elkaar door te verwijzen.
 • Wij werken waar mogelijk over kerkgrenzen heen samen, en stellen waar mogelijk de kansels voor elkaars voorgangers open.

Waarden Den Haag in Beweging voor Jezus Christus

Focus op het Evangelie
We geloven dat door Jezus Christus onze levens worden veranderd.

Contextueel
Het Evangelie functioneert in de actuele en concrete situatie van vandaag.

Positief over de stad
De stad is een bijzondere plaats voor christenen om te wonen en het licht van Jezus Christus te laten schijnen.

Holistisch
Het evangelie van Jezus Christus is een zaak van woord en daad, ziel en lichaam, individu en gemeenschap.

Beweging georiënteerd
We geloven dat het een zegen is voor de stad als een diversiteit van kerken samen optrekt om Christus te dienen.

 

 

 

Categorieën: Nieuws