Den Haag in Beweging voor Jezus Christus – Missionaire inspiratiereis Londen

De 8e nieuwsbrief van ‘Den Haag in Beweging voor Jezus Christus’ (DHiB) is uit. Als Ichthuskerk zijn we partnerkerk van DHiB, een beweging die zich inzet voor het stimuleren van missionair werk en met name het starten van nieuwe geloofsgemeenschappen. Daarom wordt er gewerkt aan verbinding en samenwerking tussen de kerken, pioniersplekken en nieuwe geloofsgemeenschappen. Ons missionaire project HECHT (zie: hecht-lvyp.nl ) is mede door het werk van DHiB tot stand gekomen.

Het is mogelijk hier de nieuwsbrief in pdf formaat te downloaden

In deze Nieuwsbrief leest u enkele reacties van de 15 deelnemers aan de missionaire inspiratiereis die Den Haag in beweging voor Jezus Christus (DHiB) afgelopen najaar naar Londen organiseerde o.l.v. Nico van Splunter en Peter Bakker. En verder is er de uitgebreide rubriek ‘wist u dat?’, zodat we u weet waar we als DHiB de komende tijd o.a. mee bezig zijn.

Londenreis: heel mooie ervaring van 5 dagen!

In het najaar van 2017 organiseerden we als DHiB een missionaire inspiratiereis naar Londen. Doel was om een ‘inkijkje in de keuken’ te krijgen bij verschillende nieuwe missionaire projecten en bij verschillende kerken, die missionair en diaconaal actief zijn. We bezochten o.a.: – het buurthuis ‘Forever’, met mensen die in de zomer buurtfeesten organiseren, in een wijk waar de bewoners veelal overdag thuis zijn, en waar men langs de deuren gaat om te praten over het Evangelie (hoe ‘nieuw’ kan het zijn?!); – de kerkplant ‘Inspire’, met eigentijdse diensten (naar het model van Tim Keller) in een gehuurde ruimte van een museum; – ‘All Souls’ (kerk in het financiële hart van Londen), met middagpauzediensten en dagelijkse zorg voor daklozen; – ‘Holy Trinity Brompton’, waar de Alpha-cursus ooit startte, en waar ze drie keer per jaar deze cursus nog steeds organiseren.

Een aantal persoonlijke ervaringen van deelnemers

‘Door de Londenreis ben ik me meer bewust geworden van onze missie om zichtbaar kerk te mogen zijn in een grote stad als Den Haag en actief mee te denken hierover. Ook spoort het me aan me meer te verdiepen in wat mijn medestadsbewoners beweegt en om hen aandacht en tijd te geven: iets wat niet meer zo vanzelfsprekend is in deze tijd.’ (Jaccoline Granger, betrokken bij project Bouwlust, Nebokerk)

‘Ik vond het bemoedigend en inspirerend hoe de verschillende gemeenschappen in Londen creatief invulling geven aan onze gemeenschappelijke roeping tot ‘whole life discipelship’.’ (Roelina Smit, Bestuurscommissie HECHT, Leidschenveen/Ypenburg)

‘Ik zag in Londen veel grote kerkplantingen en daarvoor is veel geld en menskracht beschikbaar. In Den Haag hebben we dat niet. Gek genoeg werd ik deze reis juist bemoedigd door de kracht die wij hebben, door op onze eigen plekken, met dat wat we hebben, christen te zijn.’ (Femke Kemink, ouderling missionair, Pax Christikerk).

Wist u dat…

 • er voorbereidingen gaande zijn voor de eerste Open Dag nieuwe christelijke geloofsgemeenschappen in Den Haag? Deze dag is bedoeld voor belangstellende leden uit de kerken en uit nieuwe christelijke geloofsgemeenschappen, verbonden aan het Partnerschap van DHiB. Zij krijgen de gelegenheid kennis te maken met de diverse nieuwe christelijke geloofsgemeenschappen (in wording) in de stad. Roelina Smit, Johan van Popta en Peter Bakker organiseren deze Open Dag komend voorjaar. Waarom? Omdat ze merken dat er onder veel leden van de partnerkerken van DHiB en andere kerken, een behoorlijke onbekendheid is met wat er in de stad op missionair en diaconaal gebied gebeurt. Binnenkort krijgt u meer informatie over deze Open Dag.
 • DHiB betrokken is bij gezamenlijk gebed voor de inwoners van de stad en de kerken? Doel is dat er op zoveel mogelijk plaatsen in de stad, tijdens de Nationale Week van Gebed (van 21 tot 28 januari), gebeden wordt. Dick Groenendijk verzamelt informatie over de plaatsen waar dat gebeurt.
 • er voorbereidingen gaande zijn om met meer migrantenkerken uit de stad contacten te leggen? We zoeken daarbij naar wat we (in eerste instantie op kleine schaal als migranten en niet-migranten) samen zouden kunnen doen, rond vragen als bijvoorbeeld: hoe is het om christen te zijn in je omgeving? Waar loop je tegenaan? Petra de Nooy en Peter Bakker zijn hiermee bezig. Binnenkort krijgt u daar ook meer informatie over.
 • de intervisiegroep van DHiB, van circa 10 pioniers, een vervolg krijgt en binnenkort duidelijk wordt wat dat vervolg zal zijn? Peter Strating is hier samen met Peter Bakker mee bezig.
 • de 12 partnerkerken (1 kerk moet het nog doen) hebben uitgesproken dat ze waar mogelijk over kerkgrenzen heen samen zullen werken en ze waar mogelijk hun kansels voor elkaars voorgangers openstellen? Deze kerken hebben ook, waar ze konden, een financiële bijdrage toegezegd ten behoeve van de vervolgplannen van DHiB voor de jaren 2018-2020.

Wilt u met ons danken:

 • Dat Dick Groenendijk (sinds een half jaar) de kerngroep van DHiB is komen versterken.
 • Voor de inspirerende Londenreis.
 • Dat Peter Bakker is begonnen contacten te leggen met andere kerken om ook deel te worden van het Partnerschap van DHiB.

Wilt u met ons bidden:

 • Voor de contacten met migrantenchristenen en migrantenkerken, om wederkerigheid en onderlinge bevruchting.
 • Voor de voorbereidingen voor de eerste Open Dag nieuwe christelijke geloofsgemeenschappen in Den Haag komend voorjaar.
 • Om volharding voor de pioniers en pionierteams van de nieuwe christelijke geloofsgemeenschappen (in wording) als het moeilijk is vol te houden.